<a href="http://upanhviet.net/?pm=XVGL" title="333333333" ><img src="http://upanhviet.net/?dm=XVGL" alt="333333333" /></a>

Thùng Phá Sảnh Hiện Lên Lại Có Cây k Tét Thế kia là sao =))
...