gần tới lễ 30/4 mà chẳng thấy event ì viết gì vậy mấy anh GM???