Chỉ cho nop gold khi so gold<1000, vậy khi người chơi có số 1000<gola<2000 thì đóng tài khoản ạ.p/s:số gold nhỏ nhất khi vào phòng là >=2000.