Ad ơi sự kiện này diễn ra hồi nào mà sao mình không biết để tham gia vậy ta,