Amin làm ăn thế nào vậy đc nhận thưởng mà vào nhận ko đc gold