Tố cáo thành viên lừa đảo.
Tố cáo thành viên "CaiMaMeMay"
GM lấy lại dùm.
Em mua sp 90+5 của bạn này = 26m. mà bạn ấy cố tình bấm out. và ra cái thương 94 omo.
Lúc xem hàng có SP 90 +5 nhưng...