Sáng lên cty phải down lại bộ cài. 99,9% xong thì đứng im, mạng mẽo như cái ccc.
Người ta lên 5x giết BCN ầm ầm, ta vẫn âm thầm train Hung Nô:th_121: