theo mình thì bạn lên gỡ lại toàn bộ roài cài lại :)...có thể vẫn lẫn plugin cũ....theo ý mình là thế :D