Chiến Ca_kinh châu: sao game tamquochon co event ma ae sever Kinh Châu không có đây. VDC đinh ăn đu rồi xong bo à. đừng có làm cai kiêu bo bê chức trách đây nha. Thế la không công bằng đau