Mình cũng làm như bạn, ghost, gỡ hết ra khỏi máy cài lại mà éo đc. Đang chơi bình thường tự nhiên nó bắt cài. Vcc thật