nuôi nó đi, rồi vài hôm nữa, anh qua lấy về thịt, nhá