bạn nghỉ cm no game đi là vừa . ah trước khi nghỉ cho xin cái acc làm done